Title Pronunciation Author
青烏先生葬經 Qing Wu Xian Sheng Zang Jing NA
古本葬經内篇 Gu Ben Zang Jing Nei Pian 郭璞
黄帝宅經 Huang Di Zai Jing 王微
難篇解二十四篇 Nan Jie Er Shi Si Pian NA
祕傳水龍經 Mi Chuan Shui Long Jing 蒋平階
十三經 Shi San Jin NA
堪舆金匮 Kan Yu Jin Kui NA
宫宅地形 Gong Zhai Di Xing NA
周公卜宅经 Zhou Gong Bo Zhai Jing NA
图宅术 Tu Zhai Shu NA
管氏地理指蒙 Guan Shi Di Li Zhi Meng 管輅
心經 Xin Jing 王伋
文答語錄 Wen Da Yu Lu 王伋
銅函經 Tong Han Jing 丘延瀚
玄空紫白訣 Xuan Kong Zi Bai Jue 趙景義
玄機賦 Xuan Ji Fu 吳景鸞
地理辯正 Di Li Bian Zheng 蔣大鴻
青囊奧語 Qing Nang Ao Yu 楊筠松 (楊益)
地理啖蔗錄 Di Li Dan Zhe Lu 袁守定
皇極經世 Huang Ji Jing Shi 邵雍
淵海子平 Yuan Hai Zi Ping 子平
子平真诠 Zi Ping Zhen Quan 子平
窮通寶鑑 Qing Tong Bao Jian 余春台
滴天随 Di TIan Sui 劉基
平沙玉尺 Ping Sha Yu Chi 姜垚汝
青囊序 Qing Nang Xu 曾文辿
都天寶照經 Dou Tian Bao Zhao Jing 楊筠松后人
撼龙经 Han Long Jing 楊筠松后人
疑龙经 Yi Long Jing 楊筠松后人
葬法倒杖 Zang Fa Dao Zhang 楊筠松后人
泄天机 Xie Tian Ji 楊筠松后人
发微论 Fa Wei Lun 楊筠松后人
天玉經 Tian Yu Jing 楊筠松
玄空秘旨 Xuan Kong Mi Zhi 吳景鸞
飛星賦 Fei Xing Fu 吳景鸞
八宅明鏡 Ba Zhai Ming Jing 杨筠松
青囊經 Qing Nang Jing 杨筠松
周易易解 Zhou Yi Yi Jie 沈竹礽
周易示兒錄 Zhou Yi Shi Er Lu 沈竹礽
说卦录要 Shuo Gua Lu Yao 沈竹礽
周易说余 Zhou Yi Shuo Yu 沈竹礽
沈氏玄空學 Shen Shi Xuan Kong Xue 沈竹礽
沈氏玄空學四種 Shen Shi Xuan Kong Si Zhong 沈竹礽
沈氏地理辩正抉要 Shen Shi Di Li Bian Zheng Jue Yao 沈竹礽
錢塘沈氏数典錄 Qian Tang Chen Shi Shu Dian Lu 沈竹礽
錢塘沈氏家乘 Qian Tang Chen Shi Jia Chen 沈竹礽
留直存牘 Liu Zhi Cun Du 沈竹礽
自得齋雜著 Zi De Zhai Za Zhe 沈竹礽
泰西操法 Tai Xi Cao Fa 沈竹礽
地雷图説 De Lei Tu Shuo 沈竹礽
玄空字字金 Xuan Kong Zi Zi Jin 蔣大鴻
地理辨正補義 Di Li Bian Zheng Bu Yi 蔣大鴻
天元餘義 Tian Yuan Yu Yi 蔣大鴻
天元五歌 Tian Yuan Wu Ge 蔣大鴻
水龍經 Shui Long Jing 蔣大鴻
相地指迷 Xiang Di Zhi Mi 蔣大鴻
陽宅三格辨 Yang Zhai San Ge Bian 蔣大鴻
陽宅指南 Yang Zhai Zhi Nan 蔣大鴻
陽宅得一錄 Yang Zhai De Yi Lu 蔣大鴻
古鏡歌 Gu Jing Ge 蔣大鴻
歸厚錄 Gui Hou Lu 蔣大鴻
地理辨正直解 Di Li Bian Zheng Zhi Jie 章仲山
心眼指要 Xin Yan Zhi Yao 章仲山
天元五歌闡義 Tian Yuan Wu Ge Chan Yi 章仲山
二宅玄機 ErZhai Xuan Ji 章仲山
臨穴指南 Lin Xue Zhi Nan 章仲山
保墓良規 Bao Mu Liang Gui 章仲山
抝馬祕訣 Ao Ma Mi Jue 章仲山
玄空秘旨批注 Xuan Kong Mi Zhi Pi Zhu 章仲山
陰陽二宅錄驗 Ying Yang Er Zhai Lu Yan 章仲山
大玄空路透 Da Xuan Kong Lu Tou 談養吾
大玄空實驗 Da Xuan Kong Shi Yan 談養吾
辨证新解 Bian Zheng Xin Jie 談養吾
玄空本義 Xuan Kong Ben Yi 談養吾
玄空六法 Xuan Kong Liu Fa 談養吾
孔氏玄空寶鑑 Kong Shi Xuan Kong Bao Jian 孔昭蘇
陽宅祕旨 Yang Zhai Mi Zhi 孔昭蘇
選擇祕要 Xuan Ze Mi Yao 孔昭蘇
天元烏兔經直解 Tian Yuan Wu Tu Jing Zhi Jie 孔昭蘇
易學闡微 Yi Xue Chan Wei 孔昭蘇
Get exclusive feng shui insights that you would not find anywhere else.
Submit
Ask A Question Amazon
Manifestation Fengshui Bazi Symbols