Kun House Kua 2

Sitting Southwest Facing Northeast

SC – Sheng Chi

FW – Fu Wei

TY – Tian Yi

YN – Yen nien

JM – Jue Ming

HH – Hou Hai

5G – Wu Gui

6K – Liu Sha