Sun House Kua 4

Sitting Southeast Facing Northwest

 

SC – Sheng Chi

FW – Fu Wei

TY – Tian Yi

YN – Yen nien

JM – Jue Ming

HH – Hou Hai

5G – Wu Gui

6K – Liu Sha

Get exclusive feng shui insights that you would not find anywhere else.
Submit
Ask A Question Amazon
Manifestation Fengshui Bazi Symbols